PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

The Role of City Information Modeling (CIM) in Design and Development of Smart Cities: The Case of Amsterdam

1.

İstanbul Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 163-170
DOI: 10.5152/Planarch.2023.22084
Read: 302 Downloads: 147 Published: 15 May 2023

Smart cities are one of the most discussed topics in urban development today. City information modeling contributes to the improvement of public services and the quality of life of citizens in these smart cities. In the research, first of all, six basic features that characterize the formation of a “smart city” in terms of urban strategy were determined and each of these features was defined by considering the role of city information modeling. Afterward, the city of Amsterdam was analyzed according to the sub-research contexts derived from these six basic features. This quality in the city of Amsterdam, which is claimed to be an important “smart city” as a result of urban readings made according to the contexts over the city, has been transformed into sample data with a research methodology. In this way, an original reference work has emerged, especially in the establishment of a smart city based on city information modeling. Seen on a higher scale, this article aims to describe city information modeling’s contribution to the design of the “smart city” as an urban strategy.

Akıllı Şehirlerin Tasarım ve Geliştirilmesinde Şehir Bilgi Modellemesinin (CIM) Rolü: Amsterdam Örneği

Akıllı Şehirler, günümüzde kentsel gelişim ile ilgili en çok tartışılan konulardan biridir. Şehir Bilgi Modellemesi (CIM) ise bu akıllı şehirlerde kamu hizmetlerinin ve vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Araştırmada öncelikle kentsel strateji anlamında “akıllı” bir şehrin oluşumunu niteleyen 6 temel özellik belirlenmiş ve bu özelliklerin her biri CIM’in rolü dikkate alınarak tanımlanmıştır. Sonrasında Amsterdam kenti bu 6 temel özellikten çıkarılan alt araştırma bağlamlarına göre inceleme altına alınarak çözümlenmiştir. Kent üzerinden bağlamlara göre yapılan kentsel okumalar neticesinde önemli bir “akıllı şehir” olduğu ileri sürülen Amsterdam kentindeki bu nitelik, bir inceleme metedolojisi ile örneklem verisine dönüştürülmüştür. Bu sayede özellikle CIM tabanına dayanan bir akıllı şehrin kurulmasında özgün bir referans çalışma ortaya çıkmıştır. Daha üst ölçekten bakıldığında bu makale, CIM’in bir kentsel strateji olarak “Akıllı Şehir” tasarımına katkısını tanımlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Amsterdam, Şehir bilgi modellemesi (CIM), küçük şehir, kentsel strateji

Cite this article as: Berkani, A., & Köymen, E. (2023). The role of city information modeling (CIM) in design and development of smart cities: The case of amsterdam. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 163-170.

Files
EISSN 2822-4507